Kracht

Kracht

Kracht KF 0/4 S1OK POA ODL32/107  Kracht BT 0 BZ 0AC 51 Zahnradpumpe 
Kracht KF 0/3 S10K P0A 0DL2/44  Kracht KF 20 BF 1 (P.0130960008) Zahnradpumpe 
Kracht KF 0/1,6 S10K POA ODL2/100  Kracht KF 1/2 20D 30K POBODD1 REPLACED BY KF 20 BF 1 (P.0130960008) gear pump 
Kracht KF 0/1 S1OK POA ODL32/107  Kracht KF 0/1,6 S10K P0A 0DL2/107 (P.0104570004) Zahnradpumpe 
Kracht L.0091007009 K-130/3-E-10 / PTB 03 ATEX 2094 X  Kracht AS8-I-230 A.0091160003 
Kracht IN IE2  Kracht VC 0,2 F1 PS P.0127690001 
Kracht E.0120350001  Kracht KF 2/50 E20B M0A 0DP1 P.0070560006 
Kracht E.0100180001  Kracht KF 3/63 F30B P0B 7DP1 P.0081900001 
Kracht E.0075840001  Kracht YR.44.00002 35 Motor Coupling 
Kracht E.0056040001  Kracht P.0036110034 Hochdruck-Zahnradpumpe 
Kracht E.0001990001  Kracht P.0053340008 Druckbegrenzungsventil 
Kracht DKF 4 A 25  Kracht P.0053330008 Druckbegrenzungsventil 
Kracht D-58791 WERDHOL TYPE-VC04 F4 PS/101 KOM NR.L-04  Kracht P.0127690001 / VC 0,2 F1 PS Zahnrad-Durchflussmesser 
Kracht BT 6 BZ 0CK 51  Kracht VCA2FCR1/40 (P.0140730001) 
Kracht BMBG-431 /223  Kracht P.0165080002 Zahnrad-Durchflussmesser 
Kracht B.0127730001  Kracht KPO.2K 10S 
Kracht B.0076850020  Kracht KF 5/200 HIOB POO ODP2 + DKF 5 D 04 
Kracht ART. NR. P.0053330007  Kracht INT-2011 / KP 0/*K1OS MOA 5LL 
Kracht 4/125G10BP00 7DP1  Kracht B.0161850012 
Kracht 120LT/DK-2,2KW 1500D/D  Kracht 560613 
Kracht 0139480043  Kracht WL4AN 10 P2 EG0Z 23050 P.0142110103 
Kracht VC 1 F1 PS Zahnrad-Durchflussmesser  Kracht WL 4 APZ 20 XT7 M0 M31 
Kracht VC 5 F1 PS Zahnrad-Durchflussmesser  Kracht WL 4 AP 06 P1 EG 0 Z 23050 
Kracht VC 1 F1 PH P.0129190001  Kracht WL 4 AN 10 P2 EG 0 Z 23050 P.0142110103 
Kracht VC 04 F4.PS 101 ( M 03 URETIM TARIHINI GOSTERMEKTEDIR)  Kracht WL 4 AN 10 P2 EG 0 Z 23050 
Kracht VC 04 F4.PS 101 ( C 04 URETIM TARIHINI GOSTERMEKTEDIR)  Kracht WL 4 AN 06 P1 EG 0 Z 23050 
Kracht VC 04 F4.PS 101 ( A 04 URETIM TARIHINI GOSTERMEKTEDIR)  Kracht W.5016005505 
Kracht VC 0.2 P4 PS Zahnrad-Durchflussmesser  Kracht W.0149750004 
Kracht VC 0.2 F4 PS  Kracht W.0032390003 
Kracht VC 0,4 F4 PS Zahnrad-Durchflussmesser  Kracht W.0012210153 
Kracht VC 0,2 F 1 P S/71  Kracht W.0012200076 
Kracht VC 0,2 E1 PS  Kracht VCA/2FCR1/91 
Kracht VC 0,04 F PS K-08  Kracht VCA/2FCR1/81 
Kracht TM8 TR 320S 133 LT  Kracht VCA 2 FC R1/81 
Kracht TKZ 23/170 45L/MIN 0,15 KW 2700 U/MIN FA KRACHT M3  Kracht VCA 2 FB R1 1-65 L/MÝN 160 BAR 
Kracht SWUVPZ.1-NC0-PT-FB-10 24V DC / W.7477023109  Kracht VCA 0,2 FB R1 (P.0165080001) 
Kracht SPVF 40 A1G 1 A 12  Kracht VCA 0,2 FB R1 L-10 
Kracht SPVF 25 A2F 1 A 12  Kracht VCA 0,2 FB R1 
Kracht SPVF 25 A1G 1 A 05  Kracht VCA 0,2 EA R1 
Kracht SPV10A1G1A05  Kracht VC1F4PS/101 
Kracht SPV 10 C1G 1 A 02 P.0076940001  Kracht VC1 F4 PS/101J-06 
Kracht SPV 10 A1G 1A 12  Kracht P.0101700015 
Kracht SPV 10 A1G 1 A 05  Kracht P.0074660063 
Kracht SPV 10 A1 G1 B05  Kracht P.0074660041 
Kracht SPV 10 A1G 1 A 12 (P.9933630013) Druckbegrenzungsventil  Kracht P.0074660003 
Kracht SOV 4 B 0119 A 12V/DC  Kracht P.0053360007 
Kracht SHAFT FOR KP1/16 L1 LAXXF 4NL1/370 1/11 010A XOA4NC1/271  Kracht P.0053330002 Druckbegrenzungsventil 
Kracht RHD 16-PS W.7110001000  Kracht P.0036070015 
Kracht Repair kit for 900-0902  Kracht OBSOLETE FMV 25/80 REPLACED BY KF 5/315 H10B P0A 0DP1 
Kracht REPAIR KIT (FOR CIRCULATION PUMP KF 8 RF1 – D15 06.06 P.0129230004)  Kracht MOUNTED-2 
Kracht RA 28/38-Z35/24-Z35/38  Kracht MONTIERT-4 
Kracht QT42-032 R  Kracht M.1517180020 
Kracht PTB 03 ATEX 2249  Kracht M.1213110002 
Kracht PT 300-A-080-144  Kracht L.0033010020 
Kracht PRM2-063Z11/30-24  Kracht L.0017090162 O-RING 
Kracht PLAIN BEARING BUSH FOR SUBSITEM KF4...112R/L-D(WITH PRESSURE RELIEF VALVE)[SUP022]  Kracht L.0017090113 O-RING 
Kracht P0036070014 KP 2/25 S10A Y00 4DL1  Kracht L.0017090104 O-RING 
Kracht P.9921110005  Kracht KUNDENSPEZIFISCH!! ASR 20 ,4P3040.01-K17 ,VERSION : ASR20-4P-4AI-4A0 
Kracht P.9921110004  Kracht KP1/16G10AK0A 4NL1 
Kracht P.0201110012  Kracht KP 1/8 G10A K0A 4NL1 
Kracht P.0178300004  Kracht KP 1/5,5 F20A K0A 4NL1 
Kracht P.0161320007 DBD 10 R3 D 400  Kracht KP 1/3 F20A KOA 4NL1 
Kracht P.0152970007  Kracht KP 1/3 F20A K0A 4NL1 Hochdruck-Zahnradpumpe 
Kracht P.0150040001  Kracht KP 1/19 G10A K0A 4NL1 W.0034120026 
Kracht P.0143310001 / VC 0,04 F1 PS /71  Kracht KP 1/11 F10A K00 2KL2 Hochdruck-Zahnradpumpe 
Kracht P.0140790001 VC 0,04 F1 PS  Kracht KP 1/. 2KL2/306 
Kracht P.0140630001  Kracht KP 1 11 L2LA X0A 4 VL1/370 
Kracht P.0131880001 VC 3 F4 PS  Kracht KP 0/3 K10S M0A 8ML1 
Kracht P.0131300066  Kracht KP 0/2 K10S M0A 8ML1 
Kracht P.0128090001  Kracht KFMO/2,5 A10K P00 0DL2/154 X 
Kracht P.0127970001  Kracht KF-8 RF1-D15 
Kracht ZWISCHENFLANSCH Z1/200/100-K - KF 1 E.0057990001 Kracht KF6RF7-D15 
Kracht WL4 EN10 P2 EG 6 Z 23050  Kracht KF6RF7 
Kracht WL 4 EN10 P2 EG 6 Z 23050  Kracht KF40 RF2-D15 
Kracht WL 4 ANZ 10 XP 2 EO5 G 068   Kracht KF32 RF 2-D15 
Kracht VCN 0,2 FB R1 P.0140630001 Kracht KF3/100 F10B NOA 7VP2/196+DKF3A08 
Kracht VCA2-FC P1E P.0152270001 Kracht KF20 RF2-D15 
Kracht VCA 2FB R1/40   Kracht KF16 RF1-D15 
Kracht VCA 2 FB R1V P.0214530001 Kracht KF12RG10-MSA75/10 
Kracht VCA 2 FB R1 P.0159220001 Kracht KF 63 RF 1 - GJS 
Kracht VC3-F1-PV P.0147270001 Kracht KF 5/315 H10B P0A 0DP1 (P.0075270003) Zahnradpumpe 
Kracht VC 5 F1 PV P.0143530001 Kracht KF 5/250 H10B P00 0DP1/197+DKF 5 A 16 P.0150140082 
Kracht VC 1F1 PH C-07  Kracht KF 5/250 H10B P00 0DP1 + DKF 5 A 16 
Kracht VC 0,2 F2 PS C-08  Kracht P.0074640121 / KF 2/32 E10B P00 0DP1 + DKF 2 A 25 Zahnrad-Pumpe 
Kracht SVPF 40 A 1G 1A 12 P.0053340007 Kracht KF 3/80 F20B P0A 7DP1 
Kracht SREZ-AB-10-2  Kracht KF 3/50 MVZR 3/30 
Kracht SPVF 40 A1G1 A40  Kracht KF 3/100 F10B P00 7VP37/197 + DKF 3 V 16 
Kracht SPVF 40 A1G1 A30  Kracht KF 16 RF 1 
Kracht SPVF 25 A1G1 A12  Kracht KF 12 RG 10-D15 
Kracht SPVF 25 A1G 1 A 12 P.0053330007 Kracht KF 10 RF2 Zahnrad-Pumpe 
Kracht SPV10 A1G1 A12  P.9933630013 Kracht KF 10 LF 1 P.0127330015 
Kracht SD1-R-24  Kracht WL 4 S14Z 04 XP2 EK3 Z010  
Kracht SD1-I-24 A.0103710001 Kracht WL 4 F 10 P2 E2 E 31 Z 02400 K4 Valve 
Kracht RA 19-Z25/14-Z25/19 W.0012200007 Kracht WL 4 F 10 P2 E 0 Z 02400 Valve 
Kracht PT 200-A-063-100 W.5016005499 Kracht WL 4 BNZ 10 XP9 EK3 K 1110-S1 120V DC 
Kracht Pompa O-Ring Takımı  Kracht W.5016023392 valve 
Kracht Pompa iç plaka   Kracht VCA 2 FC R1 Gear flowmeter 
Kracht montiert-2  Kracht VCA 2 FB R1 /40 Gear Type Flow Meters 
Kracht montiert-1  Kracht VC 1 F1 PS Gear Type Flow Meter 
Kracht KP1/5,5 F20A.KOA.4NL1  Kracht SPVF 25 C1G 1 A 20 BASINÇ TAHLİYE VALFİ 
Kracht KP1/3 G10AKOA 4NL2   Kracht P.0157530001 Gear Type Flow Meter 
Kracht KP 2/56 S 2 OG Y 00 4 DL 1  Kracht P.0146240011 valve 
Kracht KF80RF2T15  Kracht P.0140630001 debimeter 
Kracht KF80 RF 1/197  P.0150670005 Kracht P.0135960007 Gear pump 
Kracht KF6/400 H10B P0A 7DP1/197 P.0145560001 Kracht P.0129190001 Gear Type Flow Meter VC 1 F1 PH 
Kracht KF50 RF2-D15  P.0132190043 Kracht P.0127740001 Gear Flowmeter VC 1 F1 PS 
Kracht KF5 / RF5  Kracht P.0127330004 Gear Pump KF 8 RF 1 
Kracht KF40 RF 1/197-D15  Kracht P.0079510011 Gear Pump KF 2/32 E30B P0B 0DP2 
Kracht KF4/150G10BP0A70P1  Kracht P.0075250082 Zahnradpumpe KF 4/150 G10B P00 7DP1 + DKF 4 A 16 
Kracht KF32 RF1-D15 03,09  Kracht P.0075220004 KF 3/112 F10B P0A 7DP1 Gear pump 
Kracht KF-2/32 E10B P00 0DP1  Kracht P.0059700015 High pressure gear pump 
Kracht KF16-RF.1-D 15 P.0129230007 Kracht P.0036070014 High pressure gear pumpKP 2/25 S10A Y00 4DL1 
Kracht KF16 RF1   Kracht KP2/32 S10A Y00 4DL1 Gear Pump 
Kracht KF112RF2-D15  Kracht KP1/5,5 F20A KOA 4NL1PUMP 
Kracht KF10 RF2 P.0127330025 Kracht KP1/11 F1OA KOO 2KL2 POMPA 
Kracht KF 8 LF 1 P.0127330014 Kracht KP 2/40 S10A Y00 4DL1 Pump 
Kracht KF 32 RF 1 - D15 P.0132190001 Kracht KP 1/11 F20A K00 2KL1 Gear pump 
Kracht KF 1/8 D20K P0A 7DE1 P.0115910022 Kracht KF12RF2-D15 Gear Pump 
Kracht G10AK0A 4NL2   Kracht KF 80 RF 1-GJS II 2GD ck IIC TX Pump 
Kracht Für Pumpe KP1-16G10AK002ML1 16m3/u  Kracht KF 80 RF 1-D 15 Gear Pump 
Kracht DSM-0,75B-230/400-4P-55-B35-80 M.1213070000 Kracht KF 8 RF 1- D 15 
Kracht DBD10E1 C210  Kracht KF 40 RF 5/182-D 15 Pump 
Kracht DBD 10E1 A.150  P.9921110004 Kracht KF 40 RF 2-D 15P.0132190042 Pump 
Kracht DBD 10E1 A 200  P.9921110005 Kracht KF 2/32 E10B P00 0DP1 + DKF 2 A 16 POMPA + VALF 
Kracht BT3 BZOUS 51 D-58791  Kracht KF 12 RF 7 PARAFİN DOZAJ POMPA 
Kracht BT3 BZ 0US 51  Kracht KF 12 RF 7 Gear Pump 
Kracht BT 4 BZ 0BK 51  P.0055630001 Kracht KF 12 BF 2 Gear Pump 
Kracht BT 1 BZ 0BK 51  P.0055510001 Kracht KF 1/11 D30K P0B 7DE1 Pump 
Kracht 161MP01  9I902 Kracht KF 0/1 S10K P0A 0DL2/100 Gear Pump 
Kracht KF 1/8 D10K P00 7DE1 + DKF 1 A 04 HIDRAULIC PUMP  Kracht DKF 4 A 25 Pressure Relief Valve 
  Kracht B.0007060002 BG-Pressure Relieve ValveDKF 1 A 08 
  Kracht B.0007060001 Pressure Relief Valve 
  Kracht Art no:W.0012200249 Kupplung RA 42/55-Z50/38-Z50/48 
  Kracht Art No:P.0132190045 Zahnradpumpe KF 80 RF 2-D 15 
  Kracht Art No:P.0131200106 Zahnradpumpe KF 1/24 D10K P00 0DE2/130 + DKF 1 D 16 
  Kracht A.0103710009 Plug-in display unit 
  Kracht KP1/8 G10A Pumpen 
  Kracht SVPF 25 A 1G 1A 12 
  Kracht SVPF 40 A1G A1 12 
  KRACHT SPVF 40 C2F 1 A 12 Pressure Relief Valve 
  KRACHT SPVF 25 C1G 1 A 02 Pressure Relief Valve 

Talep Formu

Yukarı